ಕಣಜ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನೀತಿ (NUTP), 2006. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (TOD) ನೀತಿ. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

 

 

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿ 2.0 ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 02-02-2021 ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು:


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್‌ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್‌ ಡೆವನಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ (TOD) ನೀತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ


ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

ಸಮಗ್ರ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿ.ಎಂ.ಪಿ.)


ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ (ಸಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.)


ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS