ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
1 ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (334 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 20/02/2024 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 06/02/2024
2 ಅಭಿಯಂತರರು - ಸಿವಿಲ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (334 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 20/02/2024 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 06/02/2024
3 ಹಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜಕರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (116 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 31/12/2023 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 02/12/2023
4 ಸಹಾಯಕ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜಕರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (147 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 15/12/2023 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 02/12/2023
5 ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತಜ್ಞರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (147 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 15/12/2023 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 02/12/2023
6 ಹಿರಿಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (140 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 15/09/2023 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 18/08/2023
7 ಹಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜನೆ ತಜ್ಞರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (140 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 15/09/2023 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 18/08/2023
8 CAD ತಂತ್ರಜ್ಞ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 (325 KB)
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 15/06/2023, ಸಂಜೆ 5:30 (IST) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 24/05/2023

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS