ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಒಳನೋಟಗಳು

ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ.

 

 

 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS